Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom

Csak az az ügy elveszett, amit feladunk. Érdekvédelem, követeléskezelés egyéni módszerekkel.

 

"Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is." 

 

Érdekvédelem, hatékony követeléskezelés egyedi és egyéni módszerekkel.

 

(Kattints a "Közjegyzők" menüpontra is, új bejegyzés!)

 

 

Egy újabb bizonyíték jutott tudomásomra arról, hogy ma magyarországon az alább olvasható EBRD és a magyar kormány között 2015-ben kötött szerződés alapján, szabadrablás folyik a bankok részéről, amelyhez nagyban asszisztál az igazságszolgáltatás, és a végrehajtói kar is.

A történet, ami a fentieket bizonyítja, a következő:

A pénzintézet értékesítette egy követeléskezelő cég részére a követelését, minden jogával és kötelezettségével együtt, erről a szerződést április 12-én kötötték meg, és az arról szóló értesítés az adós részére is megküldték.

És most jön a lényeg: az érintett ingatlan tulajdoni lapjára ezt az engedményezést február 21-én kérelmezték bejegyezni, ami a fölhivatal meg is tett!

Vajon milyen okiratok alapján?

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

FELÁLDOZHATÓK a devizahitelesek

 

Igen, feláldozhatóak a devizahitelesek Orbán Viktor szerint és fel is áldozta őket még 2015-ben.

Kötött a mi miniszterelnökünk egy szerződést 2015 elején az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, olvassátok el, érdemes:

 

 

 

Függelék 1 - EBRD – Kormány kötelezettségvállalási nyilatkozat

 

EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

 A MAGYAR KORMÁNY

  

ÉS AZ

  

EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK

 

KÖZÖTT

  

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYARORSZÁGI BANKSZEKTOR ÉS A REÁLGAZDASÁGI SZEKTOR TÁMOGATÁSÁBAN

  

EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: „Megállapodás”) a Magyar Kormány és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között (a továbbiakban: a „Bank”), a továbbiakban külön hivatkozva: „Fél” és együttesen hivatkozva, mint: „Felek”.

 

Mivel a Bank egy, nemzetközi közjog alapján, egy a létrehozásáról szóló 1990 május 29-i megállapodás értelmében létrehozott nemzetközi szervezet, módosításaként (a „Megállapodás”) Magyarország csatlakozott a Megállapodáshoz, a Bank tagjává vált 1992. június 10-én;

 

MIVEL a Felek egyetértenek abban, hogy egy stabil bankszektor adja kulcsfontosságú alapját a hosszú távú, fenntartható gazdasági növekedésnek,

 

MIVEL a Magyar Kormány arra törekszik, hogy megerősítse kapcsolatát a bankszektorral, annak érdekében, hogy elősegítsen egy stabil és kiszámítható makrogazdasági egyensúlyt támogató keretszabályozást,

 

MIVEL a Magyar Kormány nem szándékozik közvetlenül, vagy közvetett módon többségi tulajdonra szert tenni rendszerszinten fontos helyi bankokban – kivéve egy teljes bankrendszer stabilitását fenyegető esetben – és elkötelezett amellett, hogy a következő három évben átadja minden közvetlen-, vagy közvetett részesedését a magánszektornak, amelyet jelenleg birtokol helyi bankokban,

 

MIVEL a Felek együtt kívánnak működni különböző fejlesztési kezdeményezésekben a pénzügyi szektorban,

 

MIVEL ezzel összefüggésben a Felek meg kívánják határozni az átfogó elsőbbséget az együttműködésre a reálgazdaság támogatásában Magyarországon az elkövetkező években,

 A Felek a következőkben állapodtak meg:

 1. Szakasz – Intézkedések a Magyar pénzügyi szektor hatékonyságának növelésére


A felek úgy ítélik meg, hogy a magyar bankszektor hatékonyságának növelése érdekében egy sor intézkedést végrehajtása szükséges rövid és távon. Ezen intézkedéseket magában fogva, de nem kizárólagosan:

 

(a)    A banki adó korrekciója a 2016-2019-es időtartamra, a 2014 évi banki mérlegek alapján számolva, 2016-tól kezdődően 31 bázispontra, 2017-től 2018 végére 21 bázispontra csökken. A 2019-es évtől a bankadó mértéke az EU-ban uralkodó normáknak megfelelő szinten kell lennie. Ennek érdekében a Magyar Kormány 2015 júniusára megteszi a szükséges lépéseket a jogszabály-előkészítésre és a törvényhozói testület felé történő benyújtására.

 

(b)   A devizában denominált (a szerk. megj.: „devizaalapú” hitelek) forintosításának szabályozásáról szóló, 2014. december 15-én kiadott, 2014-es LXXVII. törvény végrehajtását úgy kell biztosítani, hogy a bankszektorban elkerülendőek legyenek az árfolyamkockázathoz kapcsolódó további költségek.

 

(c)    Biztosítani kell, hogy a bankok nemteljesítő hitelportfóliójának leépítésére irányuló kezdeményezésék a nemzetközi legjobb gyakorlatot tükrözzék, különös tekintettel ezen programok átlátható és piaci alapú működésére. Továbbá a jövőbeni zálogjog érvényesítések (a szerk. megj.: ingatlanárverések) és kilakoltatások további korlátozásától tartózkodni kell. A már létező, a bajba jutott hitelesek ingatlanjainak megvásárlására vonatkozó már létező programot ki kell bővíteni és a jogosultsági feltételeket pedig lazítani kell.

 

(d)   Jelzés a piacnak és a közvéleménynek, hogy a banki ügyfelek magáncsődjére és visszamenőleges hatályú felmondási jogaikra vonatkozóan nem kerül új törvény, vagy jogszabály elrendelésre a Magyar Bankszövetséggel való megfelelő konzultáció és annak támogatása nélkül.

 

(e)    A hatályos EU-jogszabályok szerinti, Magyarországi kötelezettségek sérelme nélkül a Magyar Kormány tartózkodik olyan új törvények, vagy intézkedések bevezetésétől, amelyek negatív hatással lehetnek a bankszektor profitabilitására - azokon kívül, amelyekre a Magyar Kormány az Európai Uniós tagságából fakadó kötelezet, valamint

 

(f)    Biztosítani kell a fair versenyt és az egyenlő bánásmódot a magyar piacon minden aktív pénzügyi intézmény részére - méretétől vagy tulajdonosi nemzetiségtől függetlenül, összhangban az Európai Unió egységes piaci szabályaival és a szabad és tisztességes verseny elveivel.

 2. Szakasz – Közös működési prioritások

A Felek együttműködnek a közös működési prioritások azonosításában, amelyeket az EBRD Magyarországon támogatna, az új EBRD Magyarországi Országsratégiája Igazgatótanácsának jóváhagyásával, amely tartalmazná a Felek által azonosított prioritásokat. A pénzügyi szektorban az EBRD támogatni fogja a bizalom megerősítését és újjáépítését, összhangban a Magyar Kormány erőfeszítéseivel, a bankszektor működési környezetének javítása érdekében. EBRD fellépései között szerepelhet: (i) Az NPL (a szerk: non-performing loan - nem teljesítő hitelek) hitelállomány szanálásának elősegítése (szabályozási konzultáció és befektetés), (ii) eszköz- és adósság-tranzakció a szektor további konszolidációjának támogatása érdekében, (iii) a kkv- és nagyvállalati hitelezést segítő eszközök biztosítása.

 

Az EBRD - a magyarországi ország stratégiájával összhangban - növelné a hitelezési aktivitását a szélesebb értelemben vett magyar gazdaságban, és az ehhez szükséges forrásokat rendelkezésre fogja bocsátani.

 

3. Szakasz – A nyilvánosság tájékoztatása 

A Felek a pénzügyi szektor fejlesztéséért és erősítéséért kinyilvánítják jelen Megállapodás szerinti együttműködésüket. Ennek érdekében a Felek a Megállapodás aláírására egy közös eseményt szerveznek.

 

4. Szakasz – Kapcsolattartás

Bármely jelen Megállapodással kapcsolatban adott tájékoztatás és egyéb közleményt a következő kapcsolattartókhoz – vagy egyéb címre – kell intézni, vagy olyan egyéb címre, amelyet bármely Fél a másik félnek küldött értesítéssel jelöl meg:

 

A Magyar Kormány számára:

 

Cím:

 

Címzett:

 

Fax:

 

E-mail:

 

A Bank számára:

 

Cím:

 

Címzett:

 

Fax:

 

E-mail:

5. Szakasz – Záró rendelkezések

Ezen Megállapodás tükrözi a Felek nézeteit és szándékait, hogy nem kizárólagos alapon működjenek együtt, jóhiszeműen, de bármiféle törvényi kötelezettség keletkezése nélkül, az alkalmazandó jog alapján, vagy bármelyikük felelősségének keletkezése nélkül. Harmadik fél sem szerezhet jogi előnyöket ezen Megállapodásból.

 

A felek megegyeznek abban, hogy ezen Megállapodás egyik rendelkezése sem tekinthető illetve értelmezhető valamelyik Fél – ezen Megállapodásban szereplő vagy abból következő bármely tevékenység vagy projekt egészének vagy valamely részének finanszírozására vonatkozó – ajánlatának, ígéretének vagy kötelezettségvállalásának és bármely projekt és/vagy tevékenység EBRD-általi finanszírozása – előírás szerint – az EBRD irányító testületeinek jóváhagyásától, valamint belső előírásaitól és eljárásrendjétől függ.

 

Abban az esetben, ha erre lehetőség nyílik, a Feleknek minden tevékenységre és projektre külön egyedi intézkedésben kell megállapodni. A felek mindegyike a jelen Megállapodás végrehajtásából eredő költségeket maga viseli, hacsak vonatkozó, külön megállapodások másként nem rendelkeznek.

 

A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Felek azon jogát, hogy a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekkel, projektekkel vagy együttműködési területekkel kapcsolatos megállapodásokat vagy egyezményeket kössön más felekkel.

 

A Felek rendszeresen, de hat hónaponként legalább egy alkalommal találkoznak, hogy felülvizsgálják és megvitassák jelen Megállapodás végrehajtását, értékeljék a fentiekben meghatározott célkitűzések elérését, és amennyiben szükséges, fontolóra vegyék az elengedhetetlen kiigazításokat.

 

A jelen Megállapodásban semmi sem minősül, értelmezhető, úgy, mint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot létrehozó megállapodás, a nemzetközi egyezmények vagy az alkalmazandó jogszabályok értelmében a Bank számára biztosított kiváltságok, mentességek és felmentések, lemondásának vagy más módosításának.

 

Ezen Egyetértési Megállapodás bármely rendelkezésének értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő, vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést a Felek békésen, konzultáció útján rendezik.

 

Jelen Megállapodás az utolsó fél által aláírt napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Fél írásban értesíti a másik felet arról, hogy szándékában áll ezt a Megállapodást megszüntetni. Ebben az esetben ez a Megállapodás az értesítés másik Fél általi kézhezvételét követően megszűnik, kivéve, ha az értesítés másként nem rendelkezik.

 

A Megállapodás a Felek kölcsönös írásos beleegyezésével módosítható.

A FENTIEK HITELÉÜL a Felek képviseletére jogosultjain keresztül eljárva, jelen Egyetértési Megállapodást négy eredeti példányban angol nyelven írták alá.

 

* * *

 

[Aláírások a következő oldalon]

  

A MAGYAR KORMÁNY RÉSZÉRŐL:

 

_____________________________

 

Név: Orbán Viktor

 

Titulus: Miniszterelnök

 

Dátum: 2015. February 9.

 

 

 

EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK RÉSZÉRŐL:

 

_____________________________

 

Név: Sir Suma Chakrabarti

 

Titulus: Elnök

 

Dátum: 2015. February 9.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/download/f/8e/30000/Appendix%201%20EBRD.pdf

 

 (A piros kiemelések a honlap szerkesztőjétől származnak)

 

Kell- e még magyarázni, hogy hogyan lettek a devizahitelesek eladva a bankoknak kilóra?

 

A kérdés csak az, hogy mit kapott ezért Orbán Viktor? Talán azt, hogy az állam eladhatta Mészáros Lőrinc és társainak a Magyar Külkereskedelmi Bankot? Átjátszhatta haveri köröknek a Takarékszövetkezeteket?

Nos hát kérem, ezért véreztetik ki a devizahiteleseket, mert az európai unió bankja ezt kérte a kormánytól, kérte, hogy engedje meg a bankoknak, hogy további rekordösszegeket hajtsanak be, és elárverezhetnek mindent, ami a kezük ügyébe kerül.

Meddig még Barátaim, meddig még?

 

_________________________________________________

 

 

 

 

Egy újabb adalék arra, hogy mennyire a szivükön viselik a bíróságok a devizahitelesek ügyét.

(Ja, vagy nem is, a bankok visznek mindent, ellenük dönteni tilos...)

Devizahiteles ügyfél ingatlanának kiürítéséről született döntés a végrehajtási eljárásban. Az ügyfél kérelemmel fordult a PKKB-hoz, melyben kérte a kiürítés 6 hónappal történő elhalasztását. (Erre törvényben biztosított lehetősége van, egyszeri alkalommal.)

Mondanom sem kell, a bíróság a kérést elutasította, amelyet az ügyfél 2017. december 22-én megfellebbezett. 

A Fővárosi Törvényszék 2018. május 16-án hozott egy végzést, amelyet 2018. augusztus 01-én kézbesítettek, és amelyben felhívással fordult az ügyfélhez, hogy a beadványát két tanú aláírásával egészítse ki.

Csoda, hogy még a kiürítés nem történt meg - más kifogásolt eljárások miatt - ugyanis a végrehajtási eljárást egyik bíróság sem függesztette fel!

Tehát a Főv. Törvényszék közel 8 hónap után jutott el oda, hogy észlelte a két tanú aláírásának hiányát... meg aztán hátha a 8 hónap alatt régen végrehajtották a kiürítést és nem kell foglalkozni tovább az üggyel.

A hiányosság pótlására az ügyfél 8(!) napot kapott, ha ezen túl adja be a hiánypótlást, akkor kérését elutasítják.

Tudja esetleg valaki, hogy a bíróságokra milyen határidők vonatkoznak, és ha azt nem tartják be, annak mi a következménye?

Gratulálok a bíróságnak a "gyors és nagyon korrekt" eljárásához!

És még mondja azt valaki, hogy nem a bankok felé lejt igen erősen a pálya!

2018.08.02.

 

 

Hazánkban ez mikor következik be?

 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/devizahitel-drasztikus-dontes-hoztak-a-horvatok.666061.html

 

A horvátországi bíróság jogerősen törölte az ország összes devizahitelét, és kötelezte a bankokat az átvert ügyfelek kártérítésére.

A magyar bíróságok még napjainkban is foggal-körömmel a bankok érdekeit képviselik, és nyakatekert döntéseikkel próbálják meg a bankok malmára hajtani a vizet, ezzel hatalmas nyereséghez juttatva a bankokat.

Reméljük rövidesen nálunk is születik egy olyan döntés, mint a horvátoknál.

Vagy - ismerve a bíróságok jelenlegi működését - nem nagyon bízhatunk benne?

Ha van véleménye írja meg, közzéteszem.

 

 

 

Tisztelt Látogatók!

 

Olyan okírat került a kezembe a minap, ami véleményem szerint igen jól példázza a közjegyzők összejátszását a devizahitelesek ügyében a bankokkal.

Egy devizahiteles ügyfél végrehajtási záradék felfüggesztése iránti kérelmet terjesztett elő a közjegyzőnél, kérését jogszabályi helyekre való hivatkozással indokolva.

A közjegyző a kérést elutasította.

És most következik a lényeg, amely az elutasító határozat utolsó bekezdéseiben található.

Ez pedig a következő:

"Az 1994. évi LIII. törvény a felfüggesztheti szót használja, ebből az következik, hogy az elbíráló bíróság (jelen esetben a köjegyző-helyettes) mérlegelésétől függ, hogy a végrehajtást felfüggeszti-e vagy sem.

A jelen esetben az eljáró közjegyző-helyettes úgy ítélte meg, hogy a folyamatban lévő, már elrendelt végrehajtási eljárás felfüggesztése nagyobb hátránnyal járna a végrehajtást kérőnek, mint amennyi előnyt jelentene az adósnak, ezért az adósnak a végrehajtá felfüggesztése iránti kérelmét a küzjegyző-helyettes elutasította."

Tehát a közjegyző-helyettes szerint az az adós, aki a felvett hitelét már jelen esetben visszafizette, sőt azon túl is fizetett, de még nem fizette meg a bank által követelt még további, több mint kétszeresét a felvett hitelnek, (azaz összesen a felvett hitel cca. 350 %át!!!)az nem érdemli meg, hogy 1-2 hónapra, vagy a jogerős elbírálásig a végrehajtási eljárását felfüggesszék. Nyugodtan el lehet venni az ingatlanát azonnal, majd ha esetleg mégis másodfokon az adós nyerne - amire jelen esetben, más azonos ügyekben született bírósági ítéletek alapján komoly esélye van! - a közjegyző széttárja a kezét, hogy "Hát kedves adós, így jártál..."

Fontosabb érdek, hogy a bank most azonnal kapja meg a pénzét, nem ér rá neki még 1-2 hónapot. Szegény bank...

Ja! Majd el felejtem!

A fenti idézett határozatot a közjegyző a végrehajtási eljárásban(!!) a kérelem beadását követően több, mint hat hónappal később hozta meg, szabad teret engedve ez által addig is a végrehajtási eljárás folytatásának. (Csak megjegyzem, hogy a végrehajtási eljárás során igen szigorú, 8 és 15 napos határidők vannak.)

És még egy adalék; amikor a bank a végrehajtási záradék kiállítási kérelmét beadta, ugyan ez a közjegyző 3(!!) nap alatt elbírálta és ellátta aláírásával.

Barátaim!

Kell- e még ettől több annak bizonyítására, hogy merre lejt a pálya?

 

BEMUTATKOZÁS – ALAPELVEK

 

 

 

Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom 

2012 őszén alakult, jogi személyiséggel nem rendelkező, zártkörű társaság, amely tagságának önkéntes és szabad akaratából jött létre. (Rövidített neve, ill. logója: VVM)

A mozgalom tagjai az „Összefogva - Egymásért” alapelv szerint a tagságra vonatkozó érdekképviselet jogszerű gyakorlása céljából alkottak egy zárt társaságot. A mozgalomhoz csatlakozhat gazdasági társaság és magánszemély is, mindazok, akik a mozgalom céljaival egyetértenek, és annak alapelveit magukénak vallják.

A mozgalom tagjainak adatai más tagok számára megismerhetőek, kívülállók részére viszont nem publikusak.

A Mozgalom a tagjai részére érdekvédő és érdekérvényesítő tevékenységet folytat, mind a civil, az állami, mind az önkormányzati szektor felé, valamint a társadalmi szervezetek, összefoglalva a nemzetgazdaság összes résztvevője irányában.

De nem csak az átvert és ki nem fizetett vállalkozók és vállalkozások érdekében szeretnénk tevékenységünket kifejteni, hanem más – a lakosság széles rétegeit érintő - társadalmi és gazdasági problémák megoldásában is aktívan részt kívánunk venni. Ilyenek pl. a devizahitelesek helyzete, vagy a bankok népnyúzó, az embereket kifosztó magatartása elleni fellépés, de bármely más problémás területen is vállaljuk tagjaink érdekeinek hatékony védelmét.

A Mozgalom önállóan a kapcsolataival és a tagjainak segítségével csak a saját nevében láthatja el az érdekegyeztető, érdekvédelmi és kapcsolattartó feladatait azzal a céllal, hogy tagjainak érdekeit képviselje minden elérhető törvényes eszközzel., nem riadva vissza az aktív, esetenként demonstráló fellépéstől sem.

Ennek megfelelően elsősorban a tagjait érintő problémás ügyekben fejti ki az érdekvédő tevékenységét, elősegítve ezzel a problémák megoldását, a tagok jogos és megalapozott igényének minél teljesebb mértékben való rendezését, felhasználva ehhez minden rendelkezésére álló, jogszerű érdekegyeztető eszköz igénybe vételét.

Egyes tagjaink több éves tapasztalattal rendelkeznek a követeléskezelés, és az érdekvédelmi munka területén, akik az érdekegyeztetés, problémamegoldás keretében a Mozgalom a tagjai részére szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenységet folytatnak.

 

Mi nem "jogászkodunk", hanem gyors, és aktív, célratörő akciókkal, intézkedésekkel oldjuk meg átvert tagjaink ügyeit.

Jogászadi már feladták, ügyvédeid pert javasolnak? Így is lehet(ne), ha éveket akarsz várni a pénzedre...

Gyere, próbáld meg velünk!

Ha Téged is átvertek, nem fizettek ki, csak hitegetnek a fizetéssel hónapok óta, bátran keress minket, és ügyed áttekintése után  a legrövidebb időn belül javaslatot teszünk annak rendezésére.

Ha igényt tartasz rá, azonnal fellépünk érdekeid védelmében.

Ne gondolkodj sokat, az idő pénz!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 9
Heti: 58
Havi: 254
Össz.: 255 576

Látogatottság növelés
Oldal: Főoldal
Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom - © 2008 - 2021 - vvmozgalom.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »